Na temelju čl. 13. st.1.toč.8. Društvenog ugovora Ponikve eko otok Krk d.o.o., Skupština društva na svojoj redovnoj 53. sjednici od 07. prosinca 2021. godine donijela je

ODLUKU

1.Utvrđuje se cjenik usluga korištenja elektroničke komunikacijske mreže i infrastrukture (EKI):

1) PRISTUP I ZAJEDNIČKO KORIŠTENJE KABELSKE KANALIZACIJE (KK)

Prostor koji zauzima operator korisnik

za cijev ili kabel

vanjski promjer (mm)

Cijena (kn/metru/godišnje)

od (>) do (<=)
0 - 14 8 14 5,50 kn
14 - 32 14 32 7,00 kn
32 - 50 32 50 10,00 kn
50 + 50   12,00

Prostor u zdencu za smještaj kabelske spojnice

po spojnici

50,00 kn

Prostor u zdencu za smještaj optičke šlinge (za svjetlovodne kabele do 20m)

po m pričuvnog kabla

0,50 kn

Izrada tehničkog rješenja 4.600,00 kn + 6,00 kn/m

Prethodne informacije o trasama, kapacitetima i slobodnom prostoru

jednokratno 

2.500,00 kn

Preuzimanje podataka iz tehničke dokumentacije  
do 100 m 75,00 kn / po zahtjevu
101-1000 m 75,00 kn po zahtjevu + 25,00 kn za svakih
započetih 100 m
1001 m i više 300,00 kn + 20,00 kn za svakih
započetih 100 m

Nadziranje radova od strane ovlaštene osobe

300 kn/h
       

2) PRIKLJUČENJE I ZAKUP SVJETLOVODNIH NITI, SPOJNA MREŽA

Svjetlovodna nit jednokratno Cijena (kn/metru/niti/mjesečno)
duljina do 400 m 1.000,00 kn 0,50
od 400 do 1000 m 1.200,00 kn 0,45
od 1000 do 5000 m 1.400,00 kn 0,40
duljina veća od 5000 m 2.000,00 kn 0,25

Korištenje svake dodatne niti na istoj relaciji naplaćuje se 80 % cijene osnovne niti

Troškovi kod uključenja i isključenja

Cijena (kn)
kod uključenja

troškovi radova kod prespajanja

prema stvarno izvedenim radovima

kod isključenja

troškovi radova vraćanja u prvobitno stanje

prema stvarno izvedenim radovima

naknada isključenje po lokaciji

75,00 kn po niti

Mjerenje svjetlovodne niti na zahtjev operatora korisnika

100,00 kn po niti

3) PRIKLJUČENJE I ZAKUP NITI, SVJETLOVODNA DISTRIBUCIJSKA MREŽA (SDM)

Priključenje svjetlovodne niti u svjetlovodnoj distribucijskoj mreži (instalaciji zgrade)

300,00 kn jednokratno

Trošak tehničara prilikom realizacije pristupa distribucijskom čvoru ili ugradnji/proširenju optičkih djelitelja (jedinično po zahtjevu)

300,00 kn po zahtjevu

Priključak - zakup niti svjetlovodne distribucijske mreže (DČ-korisnik)    < 1000

60,00 kn / mjesečno

Priključak - zakup niti svjetlovodne distribucijske mreže (DČ-korisnik)    > 1000

55,00 kn / mjesečno
   

Prostor veličine 1RU (u DČ-u)

50,00 kn / mjesečno

Otkazivanje niti u svjetlovodnoj distribucijskoj mreži

60,00 kn jednokratno

Mjerenje pojedine svjetlovodne niti na relaciji distribucijski čvor-priključna točka krajnjeg korisnika na zahtjev operatora korisnika

200,00 kn jednokratno

Jednokratna naknada za trošak ako kvar/smetnja nije u području odgovornosti korisnika, na zahtjev operatora korisnika

200,00 kn jednokratno

 

2. Cjenik utvrđen u toč.1. ove odluke primjenjuje se počev od 01.siječnja 2022. godine.

3. Na cijene zakupa obračunava se porez na dodanu vrijednost.

4. Cjenik se objavljuje na internetskim stranicama Ponikve eko otok Krk d.o.o.

5. Danom primjene ovog cjenika prestaje primjena cjenika Klasa: 363-01/19-01/3 od 01.03.2019. godine.