PONIKVE VODA d.o.o. Krk, Vršanska 14, kao investitor zahvata u prostoru „Vodoopskrbni sustav Krka – podsustav Ponikve – II faza“
POZIVA
sve (su)vlasnike nekretnina u k.o. Bogović, oznake i tržišne vrijednosti:

 • zk.č. 2208/5, zk.ul. 3293 - 5.879,66 EUR
 • zk.č. 2217/3, zk.ul. 3954 - 83,37 EUR
 • zk.č. 2235/14, zk.ul. 3944 - 838,08 EUR
 • zk.č. 2240/3, zk.ul. 1232 - 173,02 EUR
 • zk.č. 2242/4, zk.ul. 227 - 349,66 EUR
 • zk.č. 2242/5, zk.ul. 281 - 396,80 EUR
 • zk.č. 2242/6, zk.ul. 3946 - 1.669,57 EUR
 • zk.č. 2244/3, zk.ul. 387 - 1.693,89 EUR
 • zk.č. 2253 (k.č. 2253/1 i k.č. 2253/2), zk.ul. 9809 - 6.064,14 EUR
 • zk.č. 2256/1, zk.ul. 4000 - 1.805,31 EUR
 • zk.č. 2256/4, zk.ul. 657 - 1.474,20 EUR
 • zk.č. 2264 (k.č. 2264/1, k.č. 2264/2 i k.č. 2264/3), zk.ul. 4516 - 10.062,88 EUR
 • zk.č. 2267/1, zk.ul. 3760 - 1.860,34 EUR
 • zk.č. 2300/18, zk.ul. 257 - 2.015,03 EUR
 • zk.č. 3340/22, zk.ul. 11600 - 4.248,34 EUR
 • zk.č. 3340/27, zk.ul. 11600 - 3.012,40 EUR
 • zk.č. 3340/38, zk.ul. 1216 - 419,82 EUR

koje ulaze u zonu zahvata u prostoru „Vodoopskrbni sustav Krka – podsustav Ponikve – II faza“, radi pokušaja sporazumnog rješavanja otkupa prava vlasništva na tim nekretninama.

Za predmetnu investiciju je izdana lokacijska dozvola, pravomoćna dana 31.06.2012. godine (KLASA: UP/I-350-05/11-01/237), dok je kod Primorsko-goranske županije, Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, Ispostava Krk, proveden postupak osiguranja dokaza o stanju i vrijednosti nekretnina, a vrijednosti kojih su prethodno navedene uz oznaku svake pojedine nekretnine. U slučaju sklapanja ugovora o kupoprodaji isplata naknada uslijedit će u roku od 30 dana od sklapanja svakog pojedinog ugovora.

Mole se svi (su)vlasnici prethodno navedenih nekretnina da se obrate investitoru na adresu Ponikve voda d.o.o. Krk, Vršanska 14, 51500 Krk, uz prethodnu najavu na tel. 051/654-677 ili 051/654-666, radi uvida u dokumentaciju i procjene sudskih vještaka te postizanja dogovora o eventualnom sklapanju ugovora o kupoprodaji i to radnim danom od 8,00 – 15,00 sati u vremenskom razdoblju od 17.04.2023. do 28.04.2023. godine.

U slučaju da se ovim pozivom pozvane osobe ne odazovu ili izjave da ne pristaju na sklapanje ugovora o kupoprodaji, sukladno Zakonu o izvlaštenju i određivanju naknade (NN RH br. 74/14, 69/17, 98/19) pokrenuti će se postupak izvlaštenja pred nadležnim upravnim odjelom PGŽ.