Na temelju čl. 9. st. 2. toč. 8. Društvenog ugovora Ponikve voda d.o.o. direktor društva objavljuje
NATJEČAJ za zapošljavanje 1 radnika

STRUČNJAK ZAŠTITE NA RADU,  na neodređeno vrijeme - 1 izvršitelj/ica, s
probnim rokom od 6 mjeseci

UVJETI:

 • VSS/VŠS – visoka ili viša stručna sprema elektro smjera, strojarskog smjera ili smjera sigurnosti i zaštite
 • minimalno 2 godine iskustva na poslovima u struci
 • položen stručni ispit iz zaštite na radu (opći i posebni dio)
 • poznavanje rada na računalu i osnovnih programskih alata
 • završen tečaj andragogije
 • vozačka dozvola B kategorije
 • poželjno – položen tečaj za utvrđivanje alkoholiziranosti
 • poželjno – položeni drugi stručni ispiti iz domene ZNR i ZOP

Uz molbe  je potrebno priložiti dokumente i podatke:

 • životopis
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (presliku domovnice, važeće osobne iskaznice ili putovnice)
 • presliku svjedodžbe/diplome o stečenoj stručnoj spremi
 • uvjerenje o položenom stručnom ispitu zaštite na radu
 • ispravu ovlaštene ustanove o osposobljenosti iz područja osnovnih andragoških znanja, odnosno potvrdu visokoškolske ustanove ako su ta znanja stečena tijekom studija
 • dokaz o radnom stažu (elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO)
 • presliku vozačke dozvole
 • ispunjenu i potpisanu privolu za prikupljanje osobnih podataka (nalazi se u prilogu objave)
 • navesti ime i prezime, adresu prebivališta, tel., e-mail adresu

Nezaposlene osobe navedene u odredbi čl. 102. Zakona o hrvatskim braniteljima i članovima njihovih obitelji (NN RH br. 121/17, 98/19, 84/21),  pod jednakim uvjetima iz natječaja,  ostvaruju prednost pred drugim kandidatima. Kandidat koji se poziva na navedenu prednost dužan je to navesti u prijavi na natječaj te priložiti dokumente kojima dokazuje status (utvrđeni u odredbi čl. 103. Zakona).
 
Molbe  se primaju u roku od 10 dana od objave natječaja u Narodnim novinama na elektroničku adresu: ili na poštansku adresu: Ponikve voda d.o.o. , Vršanska 14, 51 500 Krk s naznakom "Za natječaj za zapošljavanje stručnjaka zaštite na radu".

Nepravovremene i nepotpune molbe neće se razmatrati.
 Sa svim kandidatima/kandidatkinjama čije molbe budu uredne, odnosno, koji budu ispunjavali uvjete obavit će se intervju.
Ponikve voda d.o.o. će pisanim putem obavijestiti sve kandidate/kandidatkinje (na e-mail adrese) o točnom datumu i satu održavanja intervjua.
O rezultatima natječaja kandidati će biti obavješteni u roku od 15 dana od obavljenog intervjua.