Na temelju čl. 9.st.2.toč.8. Društvenog ugovora Ponikve voda d.o.o. direktor društva objavljuje

NATJEČAJ za zapošljavanje 1 radnika

TEHNOLOG ZA PITKU VODU, m/ž  na određeno vrijeme (zamjena radnice za vrijeme porodiljnog dopusta, probni rad 3 mjeseca) – 1 izvršitelj/ica

Uvjeti:

  • visoka stručna sprema(sveučilišni diplomski studij) ili prediplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij kemijskog, prehrambenog ili sanitarnog smjera 
  • poznavanje rada na računalu
  • vozačka dozvola za upravljanje vozilima «B» kategorije

Uz molbe  je potrebno priložiti:

  • životopis
  • dokaz o hrvatskom državljanstvu (presliku domovnice, važeće osobne iskaznice ili putovnice)
  • presliku svjedodžbe/diplome o stečenoj stručnoj spremi
  • presliku vozačke dozvole

Nezaposlene osobe navedene u odredbi čl. 102. Zakona o hrvatskim braniteljima i članovima njihovih obitelji (NN RH br. 121/17, 98/19),  pod jednakim uvjetima iz natječaja,  ostvaruju prednost pred drugim kandidatima. Kandidat koji se poziva na navedenu prednost dužan je to navesti u prijavi na natječaj te priložiti dokumente kojima dokazuje status (utvrđeni u odredbi čl. 103. Zakona)

Molbe  se primaju u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama na adresu: Ponikve voda d.o.o. , Vršanska 14, 51 500 Krk s naznakom
"Za natječaj za zapošljavanje tehnologa za pitku vodu-ne otvaraj".

Nepravovremene i nepotpune molbe neće se razmatrati. O rezultatima natječaja kandidati će biti obavješteni u roku od 15 dana od isteka roka za podnošenje molbe.

Natječaj je objavljen u Narodnim novinama br.115/20 od 21.10.2020. (red.br. oglasa 66)