Cjenici Ponikve eko otok Krk d.o.o. od 1.1.2023.

Napomena:
Temeljem ugovora, a u ime i za račun komunalnog društva Ponikve eko otok Krk d.o.o. obračun i naplatu za kućanstva (domaćinstva) vrši društvo Ponikve usluga d.o.o.  (OIB:92143159456).

 

Očitovanja

 

Suglasnosti

 

Zakon o gospodarenju otpadom https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2021_07_84_1554.html