Odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda

Sustav javne odvodnje otpadnih voda otoka Krka nije jedinstven. Ne postoji jedna sveobuhvatna kanalizacijska mreža, već sedam zasebnih i različito razvijenih sustava. Naime, sustavi javne odvodnje najčešće su građeni prema principu jedno naselje – jedan sustav.

Sustavi javne odvodnje projektirani su i izvedeni kao razdjelni sustavi odvodnje. To znači da su namijenjeni prikupljanju i odvodnji samo sanitarno-potrošnih (fekalnih) otpadnih voda. Sustavi javne odvodnje izgrađeni su samo u priobalnim naseljima otoka Krka, dok ostala naselja zasad nemaju riješeno pitanje odvodnje i dispozicije otpadnih voda.

Sustavi javne odvodnje:

Na području otoka Krka izgrađeni su slijedeći sustavi javne odvodnje: Baška (Batomalj, Jurandvor, D.Bašćanska i Baška), Punat, Krk, Malinska, Njivice, Omišalj, Dobrinj i Kornić.

Sustavi javne odvodnje sastoje se od glavnog obalnog kolektora, mreže sekundarnih kolektora, crpnih stanica, uređaja za pročišćavanje otpadnih voda i podmorskog ispusta..

Oko 71 posto stalnog stanovništva otoka Krka i svi veći otočni gospodarski objekti priključeni su na sustav javne odvodnje. Svi ostali koji zasad nemaju mogućnost priključenja na sustav javne odvodnje, otpadne vode iz svojih objekata ispuštaju u septičke taložnice koje se prazne po potrebi. Sustavi javne odvodnje u naseljima Omišalj, Malinska-Njivice, Krk, Punat i Baška imaju uređaj za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV) - mehanički predtretman (I. faza) koji čine, fina automatska rešetka, pjeskolov-mastolov, klasirer pijeska i mjerni kanal. Na sustavima javne odvodnje Omišalj, Malinska-Njivice i Krk  u sklopu uređaja za pročišćavanje otpadnih voda ugrađena je i crpna stanica za prihvat sadržaja iz septičkih jama, dok je na sustavu javne odvodnje Dobrinj ugrađen BioDisk.

Razvoj sustava javne odvodnje usmjeren je na izgradnju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, II faza (biološko pročišćavanje), za naselja Omišalj, Malisnka-Njivice, Krk, Punat, Baška  i uvala Soline. 

Sustavi javne odvodnje nadziru se iz dispečerskog centra preko sustava telemetrije.

Građevine na sustavu javne odvodnje:

  • 57 crpnih stanica
  • 6 uređaja za pročišćavanje
  • 6 podmorskih ispusta
  • 20 sigurnosnih preljeva
  • 220.039 m - kolektori + mreža
  • 19.666 korisnika

Graf: Broj korisnika usluge javne odvodnje

 

Graf: Dužina mreže javne odvodnje u km