Ispitivanje kvalitete vode izvorišta i zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju u vodoopskrbnim objektima i razvodnoj mreži provodi:

 • ovlašteni interni laboratorij Društva svakodnevno i
 • Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije, Zdravstveno–ekološki odjel, Odsjek za kontrolu voda za piće i voda u prirodi (NZJZ) za potrebe Ministarstva zdravstva (županijski monitoring) u skladu s važećim Zakonom o vodi za ljudsku potrošnju (NN 56/13).

 Zdravstveno ispravnom vodom za ljudsku potrošnju smatra se voda koja:

 • ne sadrži mikroorganizme, parazite i njihove razvojne oblike u broju koji predstavlja opasnost za zdravlje ljudi,
 • ne sadrži štetne tvari u koncentracijama koje same ili zajedno s drugim tvarima predstavljaju opasnost za zdravlje ljudi i
 • ne prelazi vrijednosti parametara zdravstvene ispravnosti vode, propisane pravilnikom iz članka 10. stavka 2. podstavka 1. Zakona o vodi za ljudsku potrošnju.

 Analiza vode za piće u internom laboratoriju Društva obuhvaća sljedeće pokazatelje:

 1. mikrobiološki pokazatelji: Escherichia coli, ukupni koliformi, Enterokoki, Pseudomonas aeruginosa, broj kolonija 22 ˚C i broj kolonija 36 ˚C
 2. fizikalno-kemijski i kemijski pokazatelji: boja, mutnoća, miris, temperatura vode, koncentracija vodikovih iona, utrošak KMnO4, amonij, nitrat, mangan, željezo, vodljivost, klorid, m-alkalitet, ukupna tvrdoća, kalcijeva tvrdoća i slobodni klor.

U laboratoriju NZJZ, pored gore navedenih provode i sljedeća određivanja: ukupni organski ugljik, lakohlapivi halogenirani ugljikovodici, kloroform, bromdiklormetan, dibromklormetan, bromoform, klorit i klorat.

Područje otoka Krka snabdjeva se vodom za piće iz četiri vodoopskrbna sustava:

 1. vodoopskrbni sustav «Ponikve»,
 2. vodoopskrbni sustav «Baška»,
 3. vodoopskrbni sustav «Paprata» i
 4. vodoopskrbni sustav «Stara Baška»

Vodoopskrbni sustav «Ponikve» koristi izvorište Vela Fontana, a voda se pročišćava na uređaju «Ponikve» procesima aeracije, filtracije i dezinfekcije UV sterilizatorima. U razvodnoj mreži pročišćena voda se dezinficira klor-dioksidom.
Vodoopskrbni sustav «Stara Baška» koristi bunar Stara Baška, a voda bunara se obrađuje na desalinizatoru i dezinficira natrijevim-hipokloritom prije puštanja u vodoopskrbu.
Vodoopskrbni sustavi «Baška» i «Paprata» ne koriste nikakve postupke pročišćavanja. U razvodnoj mreži ovih vodoopskrbnih sustava voda se dezinficira natrijevim hipokloritom.

Tijekom 2018. godine laboratorij „Ponikve voda“ d.o.o. u okviru sustava samokontrole zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju (HACCP), a prema godišnjem planu uzorkovanja analizirao je 196 uzoraka vode izvorišta, 567 uzoraka vode u vodosprema i 932 uzoraka vode za ljudsku potrošnju iz vodoopskrbne mreže. Ukupno je analizirano 1887 uzoraka vode za ljudsku potrošnju.

Tijekom ljetnih mjeseci dolazi do odstupanja od MDK vrijednosti za parametar temperatura u vodi za ljudsku potrošnju u vodoopskrbnom sustavu Ponikve.

Stručno povjerenstvo za vodu namijenjenu ljudskoj potrošnji Ministarstva zdravstva odobrilo je zahtjev Ponikve voda d.o.o. za odstupanje od MDK vrijednosti za parametar temperatura u vodi za ljudsku potrošnju u vodoopskrbnom sustavu Ponikva do 30. rujna 2019. godine uz obavezno informiranje potrošača sredstvima javnog informiranja u vrijeme trajanja odstupanja navedenog parametra od MDK vrijednosti (klasa: UP/1-541-02/17-03/13; URBROJ: 534-07-2-1-3/2-17-3).

Analize kvalitete vode za piće NZJZ mogu se pronaći na internet stranici Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije.

Što napraviti ako voda ima:

 1. žutu ili bijelu boju
  Pustiti je da teče dok ne postane bistra!
  Žuta boja potječe od čestica koje uđu u razvodnu mrežu usljed puknuća ili radova na vodoopskrbnom sustavu.
  Bijela boja je od zraka koji ostane u razvodnoj mreži nakon puknuća ili radova.
 2. miris po kloru
  Koncentracije klor dioksida i natrijevog hipoklorita svakodnevno se kontroliraju i održavaju na najnižoj razini koja je potrebna da bi voda za ljudsku potrošnju bila zdravstveno ispravna.