Dosadašnje komunalno društvo Ponikve d.o.o. osim djelatnosti promijenilo je i naziv u PONIKVE VODA d.o.o. za javnu vodoopskrbu i javnu odvodnju te pod tim nazivom posluje od 01.01.2014. godine.
Osnovane su dva nova društva:
PONIKVE EKO OTOK KRK d.o.o. za obavljanje komunalnih djelatnosti (gospodarenje otpadom i energetika).
PONIKVE USLUGA d.o.o. za obavljanje zajedničkih uslužnih djelatnosti (knjigovodstveni poslovi, objedinjena naplata vodnih i komunalnih usluga, razni administrativni poslovi i sl).

PONIKVE VODA d. o. o. 
Vršanska 14 51500 Krk
OIB: 64125437677 
Trgovački sud u Rijeci MBS: 040033437
Temeljni kapital: 50.230.640,00 EUR, uplaćen u cijelosti
Uprava: Neven Hržić, mag.ing.aedif.
Redovni poslovni računi: 
HR1924020061100387862 (Erste & Steiermarkische Bank d.d.)
HR4423400091110349610 (Privredna banka Zagreb d.d.)

PONIKVE EKO OTOK KRK d. o. o. 
Vršanska 14 51500 Krk
OIB: 04155352667 
Trgovački sud u Rijeci MBS: 040315364
Temeljni kapital: 4.657.790,00 EUR, uplaćen u cijelosti
Uprava: Ivan Jurešić, univ.spec.oec.
Redovan poslovni račun: 
HR9424020061100681489 (Erste & Steiermarkische Bank d.d.)

PONIKVE USLUGA d. o. o. 
Vršanska 14 51500 Krk
OIB: 92143159456 
Trgovački sud u Rijeci MBS: 040315389
Temeljni kapital: 595.950,00 EUR, uplaćen u cijelosti
Uprava: Edi Furijan, mag.oec.
Redovni poslovni račun: 
HR1224020061100681510 (Erste & Steiermarkische Bank d.d.)
HR8224020061500031966 (Erste & Steiermarkische Bank d.d.) račun objedinjene naplate

Kontakt podaci za sva tri poduzeća:

Tel./faks: +385 (0)51 654 666, +385(0) 51 654 602
E-mail: ponikve@ponikve.hr

Certifikati: ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 i HACCP CAC/RCP-1-1969, Rev. 4 (2003).

Djelatnosti:

Ponikve voda d.o.o.

 • djelatnost javne vodoopskrbe
 • djelatnost javne odvodnje
 • korištenje opasnih kemikalija u postupku dezinfekcije vode 
 • izrada priključaka na vodne građevine 
 • ispitivanje zdravstvene ispravnosti vode za piće za vlastite potrebe 
 • umjeravanje vodomjera
 • proizvodnja energije za vlastite potrebe 

Ponikve eko otok Krk d.o.o.

 • Prikupljanje i prijevoz miješanog komunalnog otpada
 • Prikupljanje i prijevoz biorazgradivog komunalnog otpada
 • Djelatnost gospodarenja biootpadom
 • Djelatnost skupljanja otpada 
 • Djelatnost druge obrade otpada
 • Djelatnost zbrinjavanja otpada odlaganjem
 • Posredovanje u gospodarenju otpadom
 • Djelatnost trgovanja otpadom
 • Proizvodnja električne energije
 • Trgovina električnom energijom    
 • Proizvodnja i promet gnojiva i poboljšivača tla
 • Izgradnja, postavljanje i održavanje elektroničke komunikacijske infrastrukture
 • Održavanje i upravljanje sustavom javne rasvjete
 • projektiranje, gradnja i stručni nadzor nad gradnjom
 • djelatnost certificiranja zgrada i ostalih građevina
 • djelatnost energetskog pregleda zgrade i ostalih građevina
 • djelatnost redovitih pregleda sustava grijanja i hlađenja ili klimatizacije zgrade
 • energetski pregled javne rasvjete
 • proizvodnja postrojenja za korištenje obnovljivih izvora energije i kogeneraciju
 • projektiranje i razvoj projekata obnovljivih izvora energije i energetske učinkovitosti
 • proizvodnja energije
 • prijenos odnosno transport energije
 • skladištenje energije
 • distribucija energije
 • upravljanje energetskim objektima
 • opskrba energijom
 • trgovina energijom
 • organiziranje tržišta energijom
 • prijenos električne energije
 • distribucija električne energije
 • organiziranje tržišta električne energije
 • opskrba električnom energijom
 • istraživanje, razvoj i projektiranje u energetici
 • proizvodnja sustava sunčanog zračenja
 • proizvodnja, popravak, montaža i održavanje elektroenergetskih objekata
 • gradnja vodova za električnu struju
 • popravak električne opreme
 • elektroinstalacijski radovi
 • djelatnost elektroničke komunikacijske mreže i usluga
 • popravak elektroničke i optičke opreme
 • gradnja vodova za telekomunikacije

Ponikve usluga d.o.o.

 • Računovodstvene i knjigovodstvene djelatnosti
 • Izdavanje softvera
 • Obrada podataka, usluge poslužitelja i djelatnosti povezane s njima
 • Opći, pravni i kadrovski poslovi

Strateške odrednice Društva:

Usmjerene prema korisnicima usluga

 • kvalitetna i kontinuirana vodoopskrba
 • stalna i kvalitetna odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda
 • kontinuirano gospodarenje komunalnim otpadom
 • očuvanje i unapređenje stanja u okolišu
 • zaštita prirode i zdravlja ljudi
 • zadovoljstvo i osjećaj sigurnosti svih korisnika usluga 

Usmjerene prema radnicima Društva

 • osigurati ugodnu i stabilnu radnu sredinu
 • omogućiti profesionalno napredovanje i razvoj karijere
 • unapređenje kvalitete radnih procesa

Usmjerene prema vlasnicima Društva

 • odgovorno poslovanje 
 • transparentnost i kontrola financijskih sredstava koja jedinice lokalne samouprave ulažu u komunalnu infrastrukturu s ciljem sveobuhvatnog razvoja otoka Krka 

Strateški dokumenti:

Koncepcija razvoja vodoopskrbe otoka Krka 2001-2012 - ovim projektom dovedena je voda do svih naselja na otoku, osigurana je dovoljna količina i kvaliteta vode. Uz Ponikve, realizaciju projekta sufinancirali su resorna ministarstva, Hrvatske vode, Fond za regionalni razvoj, sve krčke jedinice lokalne samouprave.

Ekološki sustav gospodarenja otpadom - program primarne selekcije, sortiranja i reciklaže otpada čime se otpad smanjuje već na mjestu nastanka i pretvara u korisnu sirovinu. Model se primjenjuje od 15. lipnja 2005. Uz Ponikve. Nakon deset godina primjene sustava, na otoku Krku se više od  45% otpada odvojeno prikuplja i prerađuje što značajno utječe na zaštitu okoliša i prepoznavanje otoka kao ekološki osvještene sredine.

Program izgradnje građevina i uređaja za pročišćavanje i odvodnju otpadnih voda priobalnog dijela otoka Krka – najzahtjevniji projekt za čiju će realizaciju trebati oko 550 milijuna kuna. Projektom „Jadran“ do 2015. godine osigurat će se 65 mil. kn, a ostatak će se tražiti putem kandidature iz europskih fondova. Studija o izvodljivosti projekta izgradnje građevina i uređenja za pročišćavanje i odvodnju otpadnih vode priobalnog dijela otoka Krka je izrađena.

Završetak cjelokupnog programa očekuje se najkasnije do 2023. godine.