• Zakon o trgovačkim društvima (NN 111/93,34/99, 121/99, 52/02, 118/03,107/07, 146/08, 137/09, 111/12, 125/11, 68/13, 110/15, 40/19)
  • Zakon o računovodstvu (NN 78/15, 134/15, 120/16, 116/18, 42/20, 47/20)
  • Zakon o fiskalnoj odgovornosti (NN 111/18, 41/20)
  • Zakon o obveznim odnosima (NN 35/05,41/08, 125/11, 78/15, 29/18)
  • Zakon o pravu na pristup informacijama  (NN 25/13, 85/15)
  • Zakon o zaštiti potrošača (NN 41/14,110/15, 14/19)
  • Zakon o arhivskom gradivu i arhivima (NN 61/18,98/19)
  • Zakon o javnoj nabavi (NN 120/16)