Na temelju čl. 28. st. 1. Zakona o vodnim uslugama (NN 66/19) i 10. st. 1. Društvenog ugovora Ponikve voda d.o.o., skupština društva objavljuje
JAVNI NATJEČAJ
za izbor i imenovanje direktora

( Natječaj će biti objavljen u Narodnim novinama br. 106/21 od 29. rujna 2021. godine. )

Direktora imenuje skupština društva na razdoblje od 4 (četiri) godine.
Izabrani kandidat bit će imenovan i za direktora društava Ponikve eko otok Krk d.o.o. i Ponikve usluga d.o.o..

Uvjeti:

 • nepostojanje zapreka iz čl. 239. st. 2. Zakona o trgovačkim društvima (NN 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15, 40/19)
 • VSS/VŠS – visoka ili viša stručna sprema pravnog, ekonomskog ili tehničkog smjera
 • 5 godina radnog iskustva na rukovodećim poslovima
 • poznavanje rada na računalu
 • vozačka dozvola B kategorije

Uz molbe je potrebno priložiti sljedeće dokumente i podatke:

 • životopis
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (presliku domovnice, važeće osobne iskaznice ili putovnice)
 • presliku svjedodžbe/diplome o stečenoj stručnoj spremi
 • dokaz o radnom stažu (elektronički zapis o radnopravnom statusu)
 • uvjerenje o nekažnjavanju
 • presliku vozačke dozvole
 • ispunjenu i potpisanu privolu za prikupljanje osobnih podataka
 • navesti ime i prezime, adresu prebivališta, tel., e-mail adresu

Molbe se primaju u roku od 15 dana od objave natječaja u Narodnim novinama na adresu:
Ponikve voda d.o.o., Vršanska 14, 51 500 Krk
s naznakom
"Za natječaj za direktora - ne otvaraj!"

Nepravovremene i nepotpune molbe neće se razmatrati.

Sa svim kandidatima/kandidatkinjama čije molbe budu uredne i ispunjavaju formalne obavit će se intervju. Ponikve voda d.o.o. će pisanim putem obavijestiti sve kandidate/kandidatkinje (na e-mail adrese) o točnom datumu i satu održavanja intervjua.
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 15 dana od dana donošenja odluke skupštine društva o imenovanju direktora.

Ponikve voda d.o.o. Krk

Obrazac privole se nalazi u prilogu!