Na temelju čl. 9. st. 2. toč. 8. Društvenog ugovora Ponikve voda d.o.o. direktor društva objavljuje

NATJEČAJ za zapošljavanje 6 radnika

1) POMOĆNIK VODITELJA UREĐAJA ZA PROČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA
- na neodređeno vrijeme - 1 izvršitelj/ica, s probnim rokom od 6 mjeseci

Uvjeti:

 • VŠS – viša stručna sprema tehničkog smjera
 • Vozačka dozvola za upravljanje vozilima «B» kategorije

2) ELEKTRIČAR
- na neodređeno vrijeme - 1 izvršitelj/ica, s probnim rokom od 6 mjeseci

Uvjeti:

 • SSS – srednja stručna sprema elektro smjera
 • Vozačka dozvola za upravljanje vozilima «B» kategorije

3) RADNIK NA KANALIZACIJI
- na neodređeno vrijeme - 4 izvršitelja/ice, s probnim rokom od 6 mjeseci

Uvjeti:

 • KV – stručni stupanj
 • Vozačka dozvola za upravljanje vozilima «B» kategorije

Uz molbe  je potrebno priložiti dokumente i podatke:

 • životopis
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (presliku domovnice, važeće osobne iskaznice ili putovnice)
 • presliku svjedodžbe/diplome o stečenoj stručnoj spremi
 • elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO
 • presliku vozačke dozvole
 • ispunjenu i potpisanu privolu za prikupljanje osobnih podataka (dostupna u sklopu ove objave)
 • navesti ime i prezime, adresu prebivališta, tel., e-mail adresu

Nezaposlene osobe navedene u odredbi čl. 102. Zakona o hrvatskim braniteljima i članovima njihovih obitelji (NN RH br. 121/17, 98/19, 84/21), pod jednakim uvjetima iz natječaja, ostvaruju prednost pred drugim kandidatima. Kandidat koji se poziva na navedenu prednost dužan je to navesti u prijavi na natječaj te priložiti dokumente kojima dokazuje status (utvrđeni u odredbi čl. 103. Zakona).
 
Molbe se primaju u roku od 15 dana od objave natječaja u Narodnim novinama na elektroničku adresu:
ili na poštansku adresu: Ponikve voda d.o.o. , Vršanska 14, 51 500 Krk
s naznakom da je riječ o prijavi na natječaj za jedno od navedenih radnih mjesta.

Nepravovremene i nepotpune molbe neće se razmatrati.
Sa svim kandidatima koji se prijave za radno mjesto pod red.br. 1., a čije molbe budu uredne, odnosno, koji budu ispunjavali uvjete obavit će se intervju.
O rezultatima natječaja kandidati će biti obavješteni u roku od 15 dana od isteka roka za podnošenje molbe.