Obavijest o poništenju natječaja za zapošljavanje

Poništava se natječaj za zapošljavanje na radnom mjestu „radnik na kanalizaciji i održavanju UPOV-a“ na neodređeno vrijeme s probnim rokom od 6 mjeseci – 1 izvršitelj/ica, objavljen 05. ožujka 2024. godine na službenoj stranici društva i stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, s rokom trajanja do 15. ožujka 2024. godine, iz razloga što na isti nije pristigla niti jedna molba.


Na temelju čl. 9. st. 2. toč. 8. Društvenog ugovora Ponikve voda d.o.o. direktor društva objavljuje NATJEČAJ za zapošljavanje radnika

 • RADNIK NA KANALIZACIJI I ODRŽAVANJU UPOV-a – 1 izvršitelj/ica
 • na neodređeno vrijeme s probnim rokom od 6 mjeseci
 • predmetno radno mjesto iziskuje pripravnost (dežurstvo) radnika sukladno Planu dežurstava
 • neto mjesečna plaća okvirno iznosi 1.100,00 EUR tijekom ljetnih mjeseci (od lipnja do rujna), te 950,00 EUR za ostale mjesece, a ista se uvećava za iznos naknade za pripravnost
 • naknada za pripravnost iznosi 130,00 EUR po tjednu pripravnosti (u pravilu jedan tjedan mjesečno)

OPIS POSLOVA: 

 • istražuje i otklanja kvarove na kanalizacijskom sustavu, crpnim stanicama i uređajima za pročišćavanje otpadnih voda
 • zamjenjuje dotrajale dijelove na kanalizaciji i na uređajima za pročišćavanje otpadnih voda
 • po potrebi uzorkuje otpadne vode na uređajima za pročišćavanje otpadnih voda
 • radi na održavanju okoliša crpnih stanica i uređaja za pročišćavanje otpadnih voda (košnja trave, čišćenje i sl.)
 • radi na održavanju crpnih stanica i uređaja za pročišćavanje otpadnih voda (čišćenje bazena i septika, održavanje fazonskih komada i armatura te ostale opreme, bojanje i sl.)
 • odgovoran je za održavanje alata, materijala i sitnog inventara za koji je zadužen
 • obvezan je poštivati i primjenjivati propise i odredbe iz domene zaštite na radu
 • mora biti pripravan odazvati se pozivu poslodavca za obavljanje poslova ako se pokaže takva potreba
 • obavlja i druge poslove po nalogu neposredno nadređene osobe.

Uz molbe  je potrebno priložiti dokumente i podatke:

 • životopis
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (presliku domovnice, važeće osobne iskaznice ili putovnice)
 • presliku svjedodžbe/diplome o stečenoj stručnoj spremi
 • dokaz o radnom stažu (elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO)
 • presliku vozačke dozvole
 • ispunjenu i potpisanu privolu za prikupljanje osobnih podataka (u prilogu ove objave)
 • navesti ime i prezime, adresu prebivališta, tel., e-mail adresu.

Nezaposlene osobe navedene u odredbi čl. 102. Zakona o hrvatskim braniteljima i članovima njihovih obitelji (NN RH br. 121/17, 98/19, 84/21, 156/23), pod jednakim uvjetima iz natječaja, ostvaruju prednost pred drugim kandidatima. Kandidat koji se poziva na navedenu prednost dužan je to navesti u prijavi na natječaj te priložiti dokumente kojima dokazuje status (utvrđeni u odredbi čl. 103. Zakona).
 
Molbe se primaju najkasnije do 15. ožujka 2024. godine na elektroničku adresu:
ili na poštansku adresu: Ponikve voda d.o.o., Vršanska 14, 51500 Krk s naznakom
„Za natječaj za zapošljavanje na radno mjesto radnik na kanalizaciji i održavanju UPOV-a“

Nepravovremene i nepotpune molbe neće se razmatrati.
Sa svim kandidatima/kandidatkinjama čije molbe budu uredne, odnosno, koji budu ispunjavali uvjete obavit će se intervju.
Ponikve voda d.o.o. će pisanim putem obavijestiti sve kandidate/kandidatkinje o točnom datumu i satu održavanja intervjua.
O rezultatima natječaja kandidati će biti obavješteni u roku od 15 dana od obavljenog intervjua.