Obavijest o poništenju natječaja za zapošljavanje

Poništava se natječaj za zapošljavanje na radnom mjestu „radnik na odvozu otpada“ na određeno vrijeme od 01.05.2024. do 31.10.2024. godine, s probnim rokom od mjesec dana – 4 izvršitelja/ice, objavljen 05. ožujka 2024. godine na službenoj stranici društva i stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, s rokom trajanja do 22. ožujka 2024. godine, iz razloga što na isti nije pristigla niti jedna molba.


Na temelju čl. 9. st. 2. toč. 7. Društvenog ugovora Ponikve eko otok Krk d.o.o. direktor društva objavljuje NATJEČAJ za zapošljavanje radnika

 • RADNIK NA ODVOZU OTPADA - 4 izvršitelja/ice
 • na određeno vrijeme od 01.05.2024. do 31.10.2024. godine
 • probni rok - mjesec dana
 • neto mjesečna plaća okvirno iznosi 900,00 EUR (uz mogućnost dodatnih stimulacija i nagrada za rad)
 • osiguran prijevoz na posao
 • osiguran smještaj za radnike s prebivalištem izvan otoka Krka

OPIS POSLOVA:

 • doprema i priprema kontejnera radi ukrcaja otpada u vozilo
 • ukrcaj otpada u vozilo
 • vraćanje kontejnera na lokaciju
 • čišćenje lokacije kontejnera od prosutog otpada
 • pomaže pri pranju i pražnjenju vozila na reciklažnom dvorištu i odlagalištu
 • rukuje hidrauličkom prešom
 • rad na pretovarnoj stanici
 • obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovoditelja

Uz molbe je potrebno priložiti sljedeće dokumente i podatke:

 • životopis
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (presliku domovnice, važeće osobne iskaznice ili putovnice)
 • ispunjenu i potpisanu privolu za prikupljanje osobnih podataka (u prilogu ove objave)
 • navesti ime i prezime, adresu prebivališta, tel., e-mail adresu

Nezaposlene osobe navedene u odredbi čl. 102. Zakona o hrvatskim braniteljima i članovima njihovih obitelji (NN RH br. 121/17, 98/19, 84/21, 156/23), pod jednakim uvjetima iz natječaja, ostvaruju prednost pred drugim kandidatima. Kandidat koji se poziva na navedenu prednost dužan je to navesti u prijavi na natječaj te priložiti dokumente kojima dokazuje status (utvrđeni u odredbi čl. 103. Zakona).
 
Molbe se primaju najkasnije do 22. ožujka 2024. godine na elektroničku adresu:
ili na poštansku adresu: Ponikve eko otok Krk d.o.o., Vršanska 14, 51500 Krk s naznakom 
"Za natječaj za zapošljavanje na radno mjesto radnik na odvozu otpada".

Nepravovremene i nepotpune molbe neće se razmatrati.
O rezultatima natječaja kandidati će biti obavješteni u roku od 15 dana od isteka roka za podnošenje molbi.