Obavijest o rezultatima natječaja za zapošljavanje

Natječaj za zapošljavanje na radnom mjestu „referent za ispitivanje vodonepropusnosti i CCTV inspekciju“, koji je objavilo Ponikve voda d.o.o. Krk, je zaključen.
Za radno mjesto odabran je kandidat Marin Maglić.
Zahvaljujemo svim kandidatima na sudjelovanju u natječaju.

Na temelju čl. 9. st. 2. toč. 8. Društvenog ugovora Ponikve voda d.o.o. direktor društva objavljuje
NATJEČAJ
za zapošljavanje radnika

REFERENT ZA ISPITIVANJE VODONEPROPUSNOSTI I CCTV INSPEKCIJU  - na neodređeno vrijeme, s probnim rokom od 6 mjeseci – 1 izvršitelj/ica

UVJETI:

  • SSS – srednja stručna sprema
  • poznavanje rada na računalu i osnovnih programskih alata
  • vozačka dozvola B kategorije

Uz molbe  je potrebno priložiti dokumente i podatke:

  • životopis
  • dokaz o hrvatskom državljanstvu (presliku domovnice, važeće osobne iskaznice ili putovnice)
  • presliku svjedodžbe/diplome o stečenoj stručnoj spremi
  • dokaz o radnom stažu (elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO)
  • presliku vozačke dozvole
  • ispunjenu i potpisanu privolu za prikupljanje osobnih podataka (u prilogu ove objave)
  • navesti ime i prezime, adresu prebivališta, tel., e-mail adresu

Nezaposlene osobe navedene u odredbi čl. 102. Zakona o hrvatskim braniteljima i članovima njihovih obitelji (NN RH br. 121/17, 98/19, 84/21),  pod jednakim uvjetima iz natječaja,  ostvaruju prednost pred drugim kandidatima. Kandidat koji se poziva na navedenu prednost dužan je to navesti u prijavi na natječaj te priložiti dokumente kojima dokazuje status (utvrđeni u odredbi čl. 103. Zakona).
 
Molbe se primaju u roku od 10 dana od objave natječaja na internetskoj stranici društva na elektroničku adresu: ili na poštansku adresu: Ponikve voda d.o.o. , Vršanska 14, 51500 Krk s naznakom  

"Za natječaj za zapošljavanje na radno mjesto referent za CCTV inspekciju".

Nepravovremene i nepotpune molbe neće se razmatrati.
 Sa svim kandidatima/kandidatkinjama čije molbe budu uredne, odnosno, koji budu ispunjavali uvjete obavit će se intervju.
Ponikve voda d.o.o. će pisanim putem obavijestiti sve kandidate/kandidatkinje (na e-mail adrese) o točnom datumu i satu održavanja intervjua.
O rezultatima natječaja kandidati će biti obavješteni u roku od 15 dana od obavljenog intervjua.