CJENIK JAVNE USLUGE PRIKUPLJANJA MIJEŠANOG I BIORAZGRADIVOG KOMUNALNOG OTPADA (OD 1.4.2018. DO 30.4.2022.)

Strukturu cijene javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada čini:

 • cijena javne usluge za količinu predanog miješanog komunalnog otpada (varijabilni dio cijene) pri čemu je kriterij količine otpada u obračunskom razdoblju volumen spremnika otpada i broj pražnjenja prema izrazu: 
  C = JCV * BP * U
  C - cijena javne usluge za količinu predanog miješanog komunalnog otpada izražena u kunama
  JCV - jedinična cijena za pražnjenje volumena spremnika miješanog komunalnog otpada izražena u kunama sukladno cjeniku 
  BP - broj pražnjenja spremnika miješanog komunalnog otpada u obračunskom razdoblju
  U - udio korisnika usluge u korištenju spremnika
 • cijena obvezne minimalne javne usluge (fiksni dio cijene)
 • cijena ugovorne kazne

 

KUĆANSTVA (DOMAĆINSTVA) 

Cijena javne usluge za količinu predanog miješanog komunalnog otpada za kućanstva iznosi:

Volumen spremnika
(litre)

kn/pražnjenje

13%

PDV

ukupno kn/PRAŽNJENJE

15
(za korisnu površinu do 60 m2)

1,35

0,18

1,53

30
(za korisnu površinu od 60 do 120 m2)

2,70

0,35

3,05

60
(za korisnu površinu od 120 do 240 m2)
5,40 0,70 6,10
90
(za korisnu površinu od 240 do 360 m2)
8,10 1,05 9,15
120
(za korisnu površinu veću od 360 m2)
10,80 1,40 12,20

Do uspostave digitalne evidencije primjenjuje se sljedeće:

 • učestalost odvoza (pražnjenja) miješanog komunalnog otpada je jednom u dva tjedna
 • povremenim korisnicima cijena javne usluge za količinu predanog miješanog komunalnog otpada obračunava se za razdoblje od 01. travnja do 30. rujna. 

Cijena obvezne minimalne javne usluge za kućanstva iznosi:

kn/m2/mjesečno

13%

PDV

ukupno kn/m2/mjesečno

0,39

0,05

0,44

Utvrđuje se ukupno 12 obračunskih razdoblja.

Napomena: Za nekretninu koja se trajno ne koristi, odnosno za koju je utvrđeno da se na temelju očitovanja vlasnika nekretnine i očitanja mjernih uređaja za potrošnju električne energije i vode utvrdi nekorištenje, ne obračunava se cijena obvezne minimalne javne usluge i cijena javne usluge za količinu predanog miješanog komunalnog otpada. Očitovanje vlasnika nekretnine daje se za tekuću kalendarsku godinu. 

 

KORISNICI KOJI OBAVLJAJU DJELATNOST (PRIVREDA) 

Utvrđuje se ukupno 12 obračunskih razdoblja. Za privremene/povremene korisnike koji obavljaju djelatnost sezonski, utvrđuje se 6 obračunskih razdoblja tj. obračun javne usluge obračunava se u razdoblju od 01. travnja do 30. rujna. Korisnici usluge dužni su isporučitelju usluge dostaviti dokaz o sezonskom radu u objektu (uvjerenje ili potvrda nadležnog tijela).

Kategorije poslovnih objekata prema namjeni objekta:

 • I kategorija: 
  trgovine prehranom na malo, ugostiteljski objekti za pružanje usluga prehranom (restorani, gostionice, krčme, pivnice, slastičarnice i sl.) koji posluju sezonski

 • II kategorija: 
  ostale trgovine na malo i veliko, ostali ugostiteljski objekti, proizvodno-industrijski objekti, proizvodne obrtničke radnje

 • III kategorija: 
  ostale obrtničke uslužne radnje (kao što su servisi, suveniri, saloni, kem. čistionice, fotokopirnice, zlatari-filigrani i sl.), uredski prostori (državne i lokalne uprave, banke, osigur.organizacije, sudovi, odvjetnički uredi, agencije, prometni uredi, pošte, javna dr. poduzeća, fondovi, društvene organizacije i udruženja građana, odlagališta čamaca - zimovališta i sl.)

 • IV kategorija:   
  fizičke i pravne osobe koje svojom djelatnošću većinom proizvode tehnološki otpad, a manjim dijelom komunalni (npr. vulkanizeri, strojobravari, kamenoresci, autolimari, automehaničari, kovinotokari i sl.) uz dostavu računa o uplati troškova zbrinjavanja tehnološkog otpada odnosno ugovora s ovlaštenom organizacijom

 • V kategorija: 
  objekti za predškolski i školski odgoj i obrazovanje (vrtići, škole), objekti kulture (muzeji, galerije i sl.), zdravstvene ustanove i organizacije (domovi zdravlja, ambulante i sl.)

 • VI kategorija: 
  ugostiteljski objekti za pružanje usluga prehranom (restorani, gostionice, krčme, pivnice, slastičarnice i sl.) koji posluju tijekom cijele godine

Cijena javne usluge za količinu predanog miješanog komunalnog otpada za privredu iznosi:

Kategorija privrede Volumen spremnika (litre) kn / pražnjkenje PDV 13% Ukupno kn / pražnjenje
od I do VI

120 (za korisnu površinu do 120 m2)

10,80 1,40 12,20

360 (za korisnu površinu od 120-240 m2)

32,40 4,21 36,61

1100 (za korisnu površinu veću od 240 m2)

99,00 12,87 111,97

Do uspostave digitalne evidencije primjenjuje se učestalost odvoza (pražnjenja) miješanog komunalnog otpada jednom u dva tjedna.

Cijena obvezne minimalne javne usluge za privredu iznosi:

Kategorija privrede kn / m2 / mjesečno PDV 13 % Ukupno kn / m2 / mjesečno

I

6,50

0,85

7,35

II

4,30

0,56

4,86

III

2,50

0,33

2,83

IV

0,85

0,11

0,96

V

0,20

0,03

0,23

VI 5,20 0,68 5,88

HOTELI, KAMPOVI I ODMARALIŠTA  

Cijena javne usluge za količinu predanog miješanog komunalnog otpada za hotele, kampove i odmarališta iznosi:

Broj ležaja

volumen spremnika

cijena

kn / pražnjenje

13%

PDV

ukupno 

kn / pražnjenje

< 50

120

10,80

1,40

12,20

50-100

360

32,40

4,21

36,61

100-500

1100

99,00

12,87

111,87

500-1000

1100

99,00

12,87

111,87

> 1000

2200

198,00

25,74

223,74

Do uspostave digitalne evidencije utvrđuje se 6 obračunskih razdoblja (od 01. travnja do 30. rujna) te se primjenjuje sljedeća učestalost odvoza (pražnjenja) miješanog komunalnog otpada:

Broj ležaja

volumen spremnika

Broj mjesečnih pražnjenja

< 50

120

10

50-100

360

10

100-500

1100

10

500-1000

1100

20

> 1000

2200

20

Cijena obvezne minimalne javne usluge obračunava se u razdoblju 01. travnja do 30. rujna u jednakim mjesečnim iznosima.

Kategorija

Obračun

kn / ležaj / mjesečno

13%

PDV

ukupno 

kn / ležaj / mjesečno

kamp

travanj - rujan

25,42

3,30

28,72

kamp u domaćinstvu

travanj - rujan

8,33

1,08

9,41

hoteli / depadansi

travanj - rujan

28,17

3,66

31,83

odmarališta i sl.

travanj - rujan

20,00

2,60

22,60

 

VEZOVI (MARINE I LUKE)

Cijena javne usluge za količinu predanog miješanog komunalnog otpada za vezove iznosi:

Broj i vrsta vezova

Volumen spremnika

kn / pražnjenje

13%

PDV

ukupno kn / pražnjenje

< 100 suhih vezova

120

10,80

1,40

12,20

> 100 suhih vezova 1100 99,00 12,87 111,87
mokri vezovi 2200 198,00 25,74 223,74

Utvrđuje se ukupno 12 obračunskih razdoblja. 

Do uspostave digitalne evidencije primjenjuje se sljedeća učestalost odvoza (pražnjenja) miješanog komunalnog otpada:

Broj i vrsta vezova

Volumen spremnika

Broj mjesečnih pražnjenja

< 100 suhih vezova

120

2

> 100 suhih vezova 1100 4
mokri vezovi 2200 8

Cijena obvezne minimalne javne usluge obračunava se mjesečno u jednakim mjesečnim iznosima:

Vrsta veza

kn / vez / mjesečno

13%

PDV

ukupno kn / vez / mjesečno

suhi vez 10,17 1,32 11,49
mokri vez 20,00 2,60 22,60

 

UGOVORNA KAZNA

Ugovorna kazna za kršenje ugovorene obveze iznosi 1.000,00 kn/korisnik uvećano za 13% PDV-a (130,00 kn) odnosno ukupno 1.130,00 kn/korisnik, u skladu s člankom 28. Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada.


Napomena:
Temeljem ugovora, a u ime i za račun komunalnog društva Ponikve eko otok Krk d.o.o. obračun i naplatu za kućanstva (domaćinstva) vrši društvo Ponikve usluga d.o.o.  (OIB:92143159456).