Graf: Količine fakturirane vode po godinama

 

Graf: Gubici vode u % po godinama