Svaku promjenu vlasništva ili davanje u najam prostora, korisnik je dužan prijaviti Službi obrade podataka u roku od 15 dana te je dužan dostaviti sljedeće dokumente:

 • kupoprodajni ugovor ili
 • ugovor o darovanju ili
 • ugovor o najmu ili
 • neki drugi dokument iz kojega je vidljiva promjena (npr. rješenje o nasljeđivanju) i obavezno
 • kopiju računa ili broj vodomjera kako bi se provjerilo jesu li podmirena sva prijašnja dugovanja (uvjet za promjenu)

Za promjene kvadrature prostora potrebno je dostaviti dokument kojim se potvrđuje nova kvadratura prostora (npr. rješenje o komunalnoj naknadi).

Dokumentacija se može predati :

 • pismenim putem na adresu:
  Ponikve usluga d.o.o.
  Služba obrade podataka
  Vršanska 14, 51 500 Krk
 •  faxom: 051/ 654 660
 •  e-mailom:
 •  osobno: Služba obrade podataka (radnim danom 7:00 - 15:00)