Ostali važni propisi iz područja vodnog gospodarstva:

  • Direktiva o vodi za piće - 98/83/EC
  • Državni plan mjera za slučaj izvanrednih i iznenadnih onečišćenja voda (NN 5/11, 66/19)
  • Uredba o najnižoj osnovnoj cijeni vodnih usluga i vrsti troškova koje cijena vodnih usluga pokriva (NN 112/10, (NN 66/19)
  • Uredba o uslužnim područjima (NN 67/14, 40/22)
  • Uredba o visini naknada za zaštitu voda (NN 82/10, 83/12, 151/13, 116/18)
  • Uredba o visini naknade za korištenje voda (NN 82/10, 83/12, 10/14, 32/20, 140/22)
  • Pravilnik o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda (NN 26/20) 
  • Pravilnik o tehničkim zahtjevima za građevine odvodnje otpadnih voda kao i rokovima obvezne kontrole ispravnosti građevina odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda (NN 3/11)
  • Pravilnik o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode za ljudsku potrošnju te načinu vođenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe (NN 125/17, 39/20)