Na temelju čl. 9.st.2.toč.8. Društvenog ugovora Ponikve usluga d.o.o. direktor društva objavljuje

NATJEČAJ
za zapošljavanje 1 radnika/radnice

ČISTAČ/ICA, m/ž  (poslovni prostor) na neodređeno vrijeme, puno radno vrijeme raspoređeno u 6 (šest) radnih dana – 1 izvršitelj/ica

Uvjeti:

  • NKV – niža sprema
  • Probni rad – 3 mjeseca

Uz molbe  je potrebno priložiti dokumente i podatke

  • životopis
  • dokaz o hrvatskom državljanstvu (presliku domovnice, važeće osobne iskaznice ili putovnice)
  • ispunjenu i potpisanu privolu za prikupljanje osobnih podataka (u prilogu ove objave) 
  • navesti ime i prezime, adresu prebivališta, tel., e-mail adresu

Nezaposlene osobe navedene u odredbi čl. 102. Zakona o hrvatskim braniteljima i članovima njihovih obitelji (NN RH br. 121/17, 98/19),  pod jednakim uvjetima iz natječaja,  ostvaruju prednost pred drugim kandidatima. Kandidat koji se poziva na navedenu prednost dužan je to navesti u prijavi na natječaj te priložiti dokumente kojima dokazuje status (utvrđeni u odredbi čl. 103. Zakona)

Molbe  se primaju u roku od 8 dana od objave natječaja na mrežnim stranicama društva (www.ponikve.hr) na elektroničku adresu: ili na poštanku adresu: Ponikve usluga d.o.o. , Vršanska 14, 51 500 Krk s naznakom  "Za natječaj za zapošljavanje čistača/ce".

Nepravovremene i nepotpune molbe neće se razmatrati.

Sa svim kandidatima/kandidatkinama čije molbe budu uredne i ispunjavaju formalne obavit će se intervju.

Ponikve usluga d.o.o. će pisanim putem obavijestiti sve kandidate/kandidatkinje (na e-mail adrese) o točnom datumu i satu održavanja intervjua.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obavješteni u roku od 15 dana od obavljenog intervjua

 

Obrazac privole se nalazi u prilogu ove objave!

Tags: 
natječaj