Obavijest o rezultatima natječaja za zapošljavanje

Natječaj za zapošljavanje na radnom mjestu „dispečer I“, koji je objavilo Ponikve voda d.o.o. Krk, je zaključen.
Za radno mjesto odabran je kandidat Leon Grdinić.


Na temelju čl. 9. st. 2. toč. 8. Društvenog ugovora Ponikve voda d.o.o. direktor društva objavljuje NATJEČAJ za zapošljavanje radnika

 • DISPEČER I - 1 izvršitelj/ica
 • na neodređeno vrijeme s probnim rokom od 6 mjeseci
 • rad u smjenskom sustavu – 12/24 i 12/48 sati

OPIS POSLOVA:  

 • prati i analizira stanje na vodoopskrbnim i kanalizacijskim sistemima
 • poduzima unaprijed definirane radnje prilikom pojave alarma na telemetrijskom sustavu
 • upravlja radom vodovodnih i kanalizacijskih objekata prema dogovorenom planu
 • prikuplja i distribuira podatke i informacije o radu vodoopskrbnog i kanalizacijskog sustava te o procesu zbrinjavanja otpada
 • nadzire dovoz otpada na odlagalište Treskavac
 • prikuplja podatke sa izvorišta i crpnih stanica
 • poduzima neophodne, unaprijed definirane aktivnosti za slučaj incidentnog zagađenja izvorišta ili incidentnih događaja na kanalizacijskim sistemima
 • kontaktira s korisnicima usluga i poslovnim partnerima o čemu vodi pisanu evidenciju
 • kontaktira sa sredstvima javnog priopćavanja s ciljem dostavljanja obavijesti korisnicima usluga
 • vodi pogonske knjige vodoopskrbnih objekata
 • vodi brigu o upravnoj zgradi Ponikve, vrši obilazak, nedostatak prijavljuje rukovoditelju DC-a
 • prati i odgovoran je za primjenu sredstava zaštite na radu
 • obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovoditelja

UVJETI:

 • SSS – srednja stručna sprema
 • poznavanje rada na računalu i osnovnih programskih alata
 • vozačka dozvola B kategorije
 • aktivno poznavanje engleskog jezika

Uz molbe je potrebno priložiti sljedeće dokumente i podatke:

 • životopis
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (presliku domovnice, važeće osobne iskaznice ili putovnice)
 • presliku svjedodžbe/diplome o stručnoj spremi
 • dokaz o radnom stažu (elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO)
 • presliku vozačke dozvole
 • ispunjenu i potpisanu privolu za prikupljanje osobnih podataka (u prilogu ove objave)
 • navesti ime i prezime, adresu prebivališta, tel., e-mail adresu

Nezaposlene osobe navedene u odredbi čl. 102. Zakona o hrvatskim braniteljima i članovima njihovih obitelji (NN RH br. 121/17, 98/19, 84/21, 156/23), pod jednakim uvjetima iz natječaja, ostvaruju prednost pred drugim kandidatima. Kandidat koji se poziva na navedenu prednost dužan je to navesti u prijavi na natječaj te priložiti dokumente kojima dokazuje status (utvrđeni u odredbi čl. 103. Zakona).

Molbe se primaju najkasnije do 13. ožujka 2024. godine na elektroničku adresu:
ili na poštansku adresu: Ponikve voda d.o.o., Vršanska 14, 51500 Krk s naznakom 
"Za natječaj za zapošljavanje na radno mjesto dispečer I".

Nepravovremene i nepotpune molbe neće se razmatrati.
Sa svim kandidatima/kandidatkinjama čije molbe budu uredne, odnosno, koji budu ispunjavali uvjete obavit će se intervju.
Ponikve voda d.o.o. će pisanim putem obavijestiti sve kandidate/kandidatkinje o točnom datumu i satu održavanja intervjua.
O rezultatima natječaja kandidati će biti obavješteni u roku od 15 dana od obavljenog intervjua.