Na temelju čl. 9. st. 2. toč. 8. Društvenog ugovora Ponikve voda d.o.o. direktor društva objavljuje NATJEČAJ za zapošljavanje radnika

 • RADNIK NA KANALIZACIJI I ODRŽAVANJU UPOV-a – 2 izvršitelja/ice
 • na neodređeno vrijeme s probnim rokom od 6 mjeseci
 • predmetno radno mjesto iziskuje pripravnost (dežurstvo) radnika sukladno Planu dežurstava
 • neto mjesečna plaća okvirno iznosi 1.100,00 EUR tijekom ljetnih mjeseci (od lipnja do rujna), te 950,00 EUR za ostale mjesece, a ista se uvećava za iznos naknade za pripravnost
 • naknada za pripravnost iznosi 130,00 EUR po tjednu pripravnosti (u pravilu jedan tjedan mjesečno)

OPIS POSLOVA:  

 • istražuje i otklanja kvarove na kanalizacijskom sustavu, crpnim stanicama i uređajima za pročišćavanje otpadnih voda
 • zamjenjuje dotrajale dijelove na kanalizaciji i na uređajima za pročišćavanje otpadnih voda
 • po potrebi uzorkuje otpadne vode na uređajima za pročišćavanje otpadnih voda
 • radi na održavanju okoliša crpnih stanica i uređaja za pročišćavanje otpadnih voda (košnja trave, čišćenje i sl.)
 • radi na održavanju crpnih stanica i uređaja za pročišćavanje otpadnih voda (čišćenje bazena i septika, održavanje fazonskih komada i armatura te ostale opreme, bojanje i sl.)
 • odgovoran je za održavanje alata, materijala i sitnog inventara za koji je zadužen
 • obvezan je poštivati i primjenjivati propise i odredbe iz domene zaštite na radu
 • mora biti pripravan odazvati se pozivu poslodavca za obavljanje poslova ako se pokaže takva potreba
 • obavlja i druge poslove po nalogu neposredno nadređene osobe.

Uz molbe je potrebno priložiti dokumente i podatke:

 • životopis
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (presliku domovnice, važeće osobne iskaznice ili putovnice)
 • presliku svjedodžbe/diplome o stečenoj stručnoj spremi
 • dokaz o radnom stažu (elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO)
 • presliku vozačke dozvole
 • ispunjenu i potpisanu privolu za prikupljanje osobnih podataka (u prilogu ove objave)
 • navesti ime i prezime, adresu prebivališta, tel., e-mail adresu.

Nezaposlene osobe navedene u odredbi čl. 102. Zakona o hrvatskim braniteljima i članovima njihovih obitelji (NN RH br. 121/17, 98/19, 84/21, 156/23), pod jednakim uvjetima iz natječaja, ostvaruju prednost pred drugim kandidatima. Kandidat koji se poziva na navedenu prednost dužan je to navesti u prijavi na natječaj te priložiti dokumente kojima dokazuje status (utvrđeni u odredbi čl. 103. Zakona).
 
Molbe se primaju najkasnije do 24. svibnja 2024. godine na elektroničku adresu:
ili na poštansku adresu: Ponikve voda d.o.o., Vršanska 14, 51500 Krk s naznakom

„Za natječaj za zapošljavanje na radno mjesto radnik na kanalizaciji i održavanju UPOV-a“

Nepravovremene i nepotpune molbe neće se razmatrati.
Sa svim kandidatima/kandidatkinjama čije molbe budu uredne, odnosno, koji budu ispunjavali uvjete obavit će se intervju.
Ponikve voda d.o.o. će pisanim putem obavijestiti sve kandidate/kandidatkinje o točnom datumu i satu održavanja intervjua.
O rezultatima natječaja kandidati će biti obavješteni u roku od 15 dana od obavljenog intervjua.