Na temelju čl. 9. st. 2. toč. 8. Društvenog ugovora Ponikve eko otok Krk d.o.o. direktor društva objavljuje
    
NATJEČAJ
za zapošljavanje radnika

  • RADNIK NA ODVOZU OTPADA - 3 izvršitelja/ice
  • na određeno vrijeme do 31. prosinca 2023. godine
  • probni rok - mjesec dana
  • neto mjesečna plaća okvirno iznosi 1.100,00 EUR tijekom ljetnih mjeseci (od lipnja do rujna) te 950,00 EUR za ostale mjesece

Uz molbe je potrebno priložiti sljedeće dokumente i podatke:

  • životopis
  • dokaz o hrvatskom državljanstvu (presliku domovnice, važeće osobne iskaznice ili putovnice)
  • ispunjenu i potpisanu privolu za prikupljanje osobnih podataka (u prilogu ove objave)
  • navesti ime i prezime, adresu prebivališta, tel., e-mail adresu

Nezaposlene osobe navedene u odredbi čl. 102. Zakona o hrvatskim braniteljima i članovima njihovih obitelji (NN RH br. 121/17, 98/19, 84/21), pod jednakim uvjetima iz natječaja, ostvaruju prednost pred drugim kandidatima. Kandidat koji se poziva na navedenu prednost dužan je to navesti u prijavi na natječaj te priložiti dokumente kojima dokazuje status (utvrđeni u odredbi čl. 103. Zakona).
 
Molbe se primaju najkasnije do 18. kolovoza 2023. godine na elektroničku adresu: ili na poštansku adresu: Ponikve eko otok Krk d.o.o., Vršanska 14, 51500 Krk s naznakom 
"Za natječaj za zapošljavanje na radno mjesto radnik na odvozu otpada".

Nepravovremene i nepotpune molbe neće se razmatrati.
O rezultatima natječaja kandidati će biti obavješteni u roku od 15 dana od isteka roka za podnošenje molbi.