Na temelju čl. 9. st. 2. toč. 8. Društvenog ugovora Ponikve voda d.o.o. direktor društva objavljuje NATJEČAJ za zapošljavanje radnika

 • RADNIK NA VODOVODU - 2 izvršitelja/ice
 • na neodređeno vrijeme s probnim rokom od 6 mjeseci
 • neto mjesečna plaća okvirno iznosi 850,00 EUR (u predmetni iznos nisu uračunati: troškovi prijevoza, dodatak temeljem radnog staža, prigodne nagrade te moguće nagrade za rad)

OPIS POSLOVA:  

 • vrši sve zemljane, građevinske, monterske i ostale radove
 • vrši sve ostale radove prema nalogu montera
 • rukuje motornom pilom i kosilicom
 • rukuje valjkom i vibronabijačem
 • obvezan je poštivati i primjenjivati propise i odredbe iz domene zaštite na radu
 • obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovoditelja

Uz molbe je potrebno priložiti sljedeće dokumente i podatke:

 • životopis
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (presliku domovnice, važeće osobne iskaznice ili putovnice)
 • presliku svjedodžbe/diplome o stečenoj stručnoj spremi
 • dokaz o radnom stažu (elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO)
 • presliku vozačke dozvole
 • ispunjenu i potpisanu privolu za prikupljanje osobnih podataka (u prilogu ove objave)
 • navesti ime i prezime, adresu prebivališta, tel., e-mail adresu

Nezaposlene osobe navedene u odredbi čl. 102. Zakona o hrvatskim braniteljima i članovima njihovih obitelji (NN RH br. 121/17, 98/19, 84/21, 156/23), pod jednakim uvjetima iz natječaja, ostvaruju prednost pred drugim kandidatima. Kandidat koji se poziva na navedenu prednost dužan je to navesti u prijavi na natječaj te priložiti dokumente kojima dokazuje status (utvrđeni u odredbi čl. 103. Zakona).
 
Molbe se primaju najkasnije do 24. svibnja 2024. godine na elektroničku adresu:
ili na poštansku adresu: Ponikve voda d.o.o., Vršanska 14, 51500 Krk s naznakom  

"Za natječaj za zapošljavanje na radno mjesto radnik na vodovodu".

Nepravovremene i nepotpune molbe neće se razmatrati.
Sa svim kandidatima/kandidatkinjama čije molbe budu uredne, odnosno, koji budu ispunjavali uvjete obavit će se intervju.
Ponikve voda d.o.o. će pisanim putem obavijestiti sve kandidate/kandidatkinje o točnom datumu i satu održavanja intervjua.
O rezultatima natječaja kandidati će biti obavješteni u roku od 15 dana od obavljenog intervjua.