Obavijest o rezultatima natječaja za zapošljavanje

Natječaj za zapošljavanje na radnom mjestu „vozač fekalijaša“, koji je objavilo Ponikve voda d.o.o. Krk, je zaključen.
Za radno mjesto odabran je kandidat Stipe Prodan.

Na temelju čl. 9. st. 2. toč. 8. Društvenog ugovora Ponikve voda d.o.o. direktor društva objavljuje
    
NATJEČAJ
za zapošljavanje radnika

    •    VOZAČ FEKALIJAŠA - 1 izvršitelj/ica
    •    na neodređeno vrijeme s probnim rokom od 6 mjeseci
    •    predmetno radno mjesto iziskuje pripravnost (dežurstvo) radnika sukladno Planu dežurstava
    •    neto mjesečna plaća okvirno iznosi 1.250,00 EUR tijekom ljetnih mjeseci (od lipnja do rujna), te 1080,00 EUR za ostale mjesece, a ista se uvećava za iznos naknade za pripravnost
    •    naknada za pripravnost iznosi 130,00 EUR po tjednu pripravnosti (u pravilu jedan tjedan mjesečno)

UVJETI:

    •    stručna osposobljenost za vozača u skladu s propisima koji uređuju cestovni promet
    •    vozačka dozvola C kategorije

Uz molbe je potrebno priložiti sljedeće dokumente i podatke:

    •    životopis
    •    dokaz o hrvatskom državljanstvu (presliku domovnice, važeće osobne iskaznice ili putovnice)
    •    presliku svjedodžbe/diplome o stručnoj osposobljenosti za vozača
    •    dokaz o radnom stažu (elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO)
    •    presliku vozačke dozvole C kategorije
    •    ispunjenu i potpisanu privolu za prikupljanje osobnih podataka (u prilogu objave)
    •    navesti ime i prezime, adresu prebivališta, tel., e-mail adresu

Nezaposlene osobe navedene u odredbi čl. 102. Zakona o hrvatskim braniteljima i članovima njihovih obitelji (NN RH br. 121/17, 98/19, 84/21), pod jednakim uvjetima iz natječaja, ostvaruju prednost pred drugim kandidatima. Kandidat koji se poziva na navedenu prednost dužan je to navesti u prijavi na natječaj te priložiti dokumente kojima dokazuje status (utvrđeni u odredbi čl. 103. Zakona).
 
Molbe se primaju najkasnije do 22. listopada 2023. godine na elektroničku adresu: ili na poštansku adresu:
Ponikve voda d.o.o., Vršanska 14, 51500 Krk
s naznakom "Za natječaj za zapošljavanje na radno mjesto vozač fekalijaša".

Nepravovremene i nepotpune molbe neće se razmatrati.
Sa svim kandidatima/kandidatkinjama čije molbe budu uredne, odnosno, koji budu ispunjavali uvjete obavit će se intervju.
Ponikve voda d.o.o. će pisanim putem obavijestiti sve kandidate/kandidatkinje o točnom datumu i satu održavanja intervjua.
O rezultatima natječaja kandidati će biti obavješteni u roku od 15 dana od obavljenog intervjua.