[ Krk, 19.travnja 2021. ]
Obavijest o rezultatu natječaja za zapošljavanje na radnom mjestu „službenik/ica za pravne poslove“ 

Natječaj za zapošljavanje na radnom mjestu „službenik/ica za pravne poslove“, koji je objavilo Ponikve usluga d.o.o. Krk, je zaključen. 
Za radno mjesto je odabrana kandidatkinja Ivona Fugošić, magistra prava.
Zahvaljujemo svim kandidatkinjama na sudjelovanju u natječaju.


Na temelju čl. 9.st.2.toč.8. Društvenog ugovora Ponikve usluga d.o.o. direktor društva objavljuje

NATJEČAJ za zapošljavanje 1 radnika
SLUŽBENIK/ICA ZA PRAVNE POSLOVE,  na određeno vrijeme - zamjena za rodiljni dopust – 1 izvršitelj/ica

Uvjeti:

  • VSS /mag.iur – visoka stručna sprema pravnog smjera (ili s njima izjednačeni akademski ili stručni naziv)
  • poznavanje rada na računalu

Uz molbe  je potrebno priložiti dokumente i podatke:

  • životopis
  • dokaz o hrvatskom državljanstvu (presliku domovnice, važeće osobne iskaznice ili putovnice)
  • presliku svjedodžbe/diplome o stečenoj stručnoj spremi
  • dokaz o radnom stažu ako postoji (elektronički zapis o radnopravnom statusu)
  • ispunjenu i potpisanu privolu za prikupljanje osobnih podataka
  • navesti ime i prezime, adresu prebivališta, tel., e-mail adresu

Nezaposlene osobe navedene u odredbi čl. 102. Zakona o hrvatskim braniteljima i članovima njihovih obitelji (NN RH br. 121/17, 98/19),  pod jednakim uvjetima iz natječaja,  ostvaruju prednost pred drugim kandidatima. Kandidat koji se poziva na navedenu prednost dužan je to navesti u prijavi na natječaj te priložiti dokumente kojima dokazuje status (utvrđeni u odredbi čl. 103. Zakona) 

Molbe  se primaju u roku od 8 dana od objave natječaja na mrežnim stranicama društva (www.ponikve.hr) na elektroničku adresu:
ili na poštanku adresu: Ponikve usluga d.o.o. , Vršanska 14, 51 500 Krk
s naznakom: "Za natječaj za zapošljavanje službenika za pravne poslove".

Nepravovremene i nepotpune molbe neće se razmatrati.

Sa svim kandidatima/kandidatkinama čije molbe budu uredne i ispunjavaju formalne obavit će se intervju.

Ponikve usluga d.o.o. će pisanim putem obavijestiti sve kandidate/kandidatkinje (na e-mail adrese) o točnom datumu i satu održavanja intervjua.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obavješteni u roku od 15 dana od obavljenog intervjua 

Obrazac privole se nalazi se u prilogu