Obavijest o rezultatima natječaja za zapošljavanje

Natječaj za zapošljavanje „stručnjaka zaštite na radu“, koji je objavilo Ponikve voda d.o.o. Krk, je zaključen.
Za radno mjesto odabrana je kandidatkinja Katarina Vrkić.
Zahvaljujemo svim kandidatima na sudjelovanju u natječaju.


Na temelju čl. 9. st. 2. toč. 8. Društvenog ugovora Ponikve voda d.o.o. direktor društva objavljuje
NATJEČAJ za zapošljavanje 1 radnika

STRUČNJAK ZAŠTITE NA RADU,  na neodređeno vrijeme - 1 izvršitelj/ica, s
probnim rokom od 6 mjeseci

UVJETI:

 • VSS/VŠS – visoka ili viša stručna sprema elektro smjera, strojarskog smjera ili smjera sigurnosti i zaštite
 • minimalno 2 godine iskustva na poslovima u struci
 • položen stručni ispit iz zaštite na radu (opći i posebni dio)
 • poznavanje rada na računalu i osnovnih programskih alata
 • završen tečaj andragogije
 • vozačka dozvola B kategorije
 • poželjno – položen tečaj za utvrđivanje alkoholiziranosti
 • poželjno – položeni drugi stručni ispiti iz domene ZNR i ZOP

Uz molbe  je potrebno priložiti dokumente i podatke:

 • životopis
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (presliku domovnice, važeće osobne iskaznice ili putovnice)
 • presliku svjedodžbe/diplome o stečenoj stručnoj spremi
 • uvjerenje o položenom stručnom ispitu zaštite na radu
 • ispravu ovlaštene ustanove o osposobljenosti iz područja osnovnih andragoških znanja, odnosno potvrdu visokoškolske ustanove ako su ta znanja stečena tijekom studija
 • dokaz o radnom stažu (elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO)
 • presliku vozačke dozvole
 • ispunjenu i potpisanu privolu za prikupljanje osobnih podataka (nalazi se u prilogu objave)
 • navesti ime i prezime, adresu prebivališta, tel., e-mail adresu

Nezaposlene osobe navedene u odredbi čl. 102. Zakona o hrvatskim braniteljima i članovima njihovih obitelji (NN RH br. 121/17, 98/19, 84/21),  pod jednakim uvjetima iz natječaja,  ostvaruju prednost pred drugim kandidatima. Kandidat koji se poziva na navedenu prednost dužan je to navesti u prijavi na natječaj te priložiti dokumente kojima dokazuje status (utvrđeni u odredbi čl. 103. Zakona).
 
Molbe  se primaju u roku od 10 dana od objave natječaja u Narodnim novinama na elektroničku adresu: ili na poštansku adresu: Ponikve voda d.o.o. , Vršanska 14, 51 500 Krk s naznakom "Za natječaj za zapošljavanje stručnjaka zaštite na radu".

Nepravovremene i nepotpune molbe neće se razmatrati.
 Sa svim kandidatima/kandidatkinjama čije molbe budu uredne, odnosno, koji budu ispunjavali uvjete obavit će se intervju.
Ponikve voda d.o.o. će pisanim putem obavijestiti sve kandidate/kandidatkinje (na e-mail adrese) o točnom datumu i satu održavanja intervjua.
O rezultatima natječaja kandidati će biti obavješteni u roku od 15 dana od obavljenog intervjua.