Na temelju čl. 9. st. 2. toč. 8. Društvenog ugovora Ponikve voda d.o.o. direktor društva objavljuje
NATJEČAJ za zapošljavanje 1 radnika

VODITELJ ODRŽAVANJA ELEKTRORADOVA
na neodređeno vrijeme - 1 izvršitelj/ica, s probnim rokom od 6 mjeseci

Uvjeti:

  • VŠS – viša stručna sprema elektro smjera
  • Vozačka dozvola za upravljanje vozilima «B» kategorije

Uz molbe  je potrebno priložiti dokumente i podatke:

  • životopis
  • dokaz o hrvatskom državljanstvu (presliku domovnice, važeće osobne iskaznice ili putovnice)
  • presliku svjedodžbe/diplome o stečenoj stručnoj spremi
  • elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO
  • presliku vozačke dozvole
  • ispunjenu i potpisanu privolu za prikupljanje osobnih podataka (dostupna u sklopu ove objave)
  • navesti ime i prezime, adresu prebivališta, tel., e-mail adresu

Nezaposlene osobe navedene u odredbi čl. 102. Zakona o hrvatskim braniteljima i članovima njihovih obitelji (NN RH br. 121/17, 98/19, 84/21), pod jednakim uvjetima iz natječaja, ostvaruju prednost pred drugim kandidatima. Kandidat koji se poziva na navedenu prednost dužan je to navesti u prijavi na natječaj te priložiti dokumente kojima dokazuje status (utvrđeni u odredbi čl. 103. Zakona).
 
Molbe se primaju u roku od 15 dana od objave natječaja u Narodnim novinama na elektroničku adresu: ili na poštansku adresu: Ponikve voda d.o.o. , Vršanska 14, 51 500 Krk s naznakom da je riječ o prijavi na natječaj za voditelja održavanja elektroradova.

Nepravovremene i nepotpune molbe neće se razmatrati.
Sa svim kandidatima čije molbe budu uredne, odnosno, koji budu ispunjavali uvjete obavit će se intervju.
O rezultatima natječaja kandidati će biti obavješteni u roku od 15 dana od obavljenog intervjua.