Početak izgradnje spojnog transportnog cjevovoda od VS Brgud do VS Lubenovo, ukupne duljine 7.061,65 m, materijal cijevi DUKCILE DN 500 mm

Investitor: Ponikve voda d.o.o.
Izvođač radova: GP Krk
Projekt: Flum-ing d.o.o. Rijeka
Nadzor: Ured ovlaštenog inženjera Marinko Capić
Početak gradnje: srpanj 2014
Predviđeni završetak gradnje: svibanj 2015.

Objašnjenje:

U skladu s Vodoopskrbnim planom otoka Krka, predviđena je izgradnja transportnog cjevovoda profila DN 500, kojim bi se kvalitetno povezao sjever i jug otoka, odnosno vodosprema Lubenovo s spojnim mjestom na kopnu gdje se vodoopskrbni sustav otoka Krka povezuje s vodoopskrbnim sustavom grada Rijeke. Ovom investicijom izgraditi će se posljednja dionica navedenog cjevovoda u dužini 7.061.65 m, od VS Brgud do VS Lubenovo, odnosno do priključka na postojeće zasunsko okno, na prolazu ispod obilaznice koje vodi prema Oštrobradićima.

Projektirani transportni cjevovod je važan jer bi se u slučaju nedovoljne količine vode u akumulaciji Ponikve omogućio dovod vode s kopna do vodosprema Bogovići i Haludovo odakle se opskrbljuje Malinska, crpne postaje Žgombići koja tlači vodu za potrebe visoke zone Dobrinjštine i na koncu do vodospreme Lubenovo odakle se tlači voda prema Šotoventu. Transportni cjevovod projektiran je na način da voda se voda može transportirati u oba smjera odnosno tako da se opskrba može vršiti iz akumulacija Ponikve, a u periodu kada te količine nisu dovoljne, vodom s kopna.

Stoga će se projektiranim spojnim cjevovodom povezati postojeći dovodni cjevovod vodoopskrbe s kopna, koji je povezan na vodospremu Sopalj koja se nalazi na kopnu na nadmorskoj visini 205/200 m.n.m., i već izgrađeni cjevovodi kroz most kopno-otok Krk i na otoku Krku s vodospremom Lubenovo koja se nalazi na nadmorskoj visina 165/160 m.n.m.

Projektirana količina vode kojom se otok Krk može opskrbiti iz VS Sopalj je 130 l/s, što iznosi 50 % ukupno potrebne količine vode za vrijeme vršne potrošnje. Dužina cjevovoda od VS Sopalj do početka otočnog transportnog dijela (mjerno mjesto na kopnu, neposredno prije mosta kopno - otok Krk) je cca 8 km, na otoku i kroz most izgrađeno je cca 12,1 km, što znači da je sveukupna duljina dolaznog transportnog cjevovoda do mjesta priključenja novoprojektiranog dijela cca 20,1 km, profila DN 500. Ukupna duljina transportnog cjevovoda od VS Sopalj do VS Lubenovo iznosi cca 30 km.