Obavještavamo sve naše korisnike u korisnike sa područja Općine Baška da će od subote, 04.07.2020. biti omogućeno korištenje novih, ukopanih kontejnera.

Lokacije su:

 • Naselje Baška, Uskočka ulica
 • Naselje Baška, naselje Zarok – kod mosta
 • Naselje Batomalj, kod mosta
 • Naselje Jurandvor, kod autobusne stanice
 • Naselje Draga Bašćanska, kod „Narodnog doma“

Obveza svih nas je da savjesno postupamo sa svojim otpadom te da ga zbrinjavamo u za to predviđene posude. Iz tog razloga ovim putem naglašavamo da je potrebno odvojiti otpad kako je predviđeno, odnosno razvrstati ga tako da se može ponovno upotrijebiti.
Trebamo voditi računa da otpad nakon što ga pravilno odvojimo, potom i odložimo u odgovarajući spremnik, sukladno svim informacijama istaknutim na spremnicima.

Na svih pet lokacija nalazi se po pet podzemnih spremnika. Plavi za papir i karton,  žuti za plastiku i sitni metal, smeđi za bio otpad (termički obrađena hrana i sitno zelenilo iz vrtova), sivi za staklo, te na kraju u zeleni kontejner zbrinjavamo ostali otpad kao miješani komunalni otpad. 
Molimo korisnike da ne odlažu otpad pored ukopanih kontejnera već isključivo kroz otvore, otpad odlože kako bi se održavala primjerena higijena i tako spriječilo rasipanje otpada po okolišu. 

Ukopani kontejneri predstavljaju vrlo moderno rješenjem koje višestruko povećava zapreminu spremnika, ali istovremeno zahtjeva od korisnika pravilno korištenje.
Otpad koji se zbog svojih dimenzija ili sastava ne smije odlagati u komunalni otpad, krupni, električni i opasni otpad kao i veće količine zelenila iz vrtova zabranjeno je bacati u spremnike ili odlagati oko njih već se oni moraju odlagati na reciklažnom dvorištu koje je za područje Općine Baška u Ulici put Zablaća i domaćinstva ga koriste bez naknade. 
Na istoj lokaciji postoji i mogućnost otkupa povratne ambalaže za koju se daje naknade.

Ukopani kontejneri Baška

Puštanjem u rad ukopanih spremnika povećan je kapacitet spremnika, stoga će se ukloniti spremnici za odlaganje otpada sa slijedećih lokacija:

Batomalj

 • Set na ulazu u naselje

Draga Bašćanska

 • Ispred kbr. 2, na glavnoj cesti D-102,
 • Ispred kbr. 71, na glavnoj cesti D-102,
 • Ispred kbr. 81, na glavnoj cesti D-102,
 • Pored kbr. 85, „Perina mekot“
 • Preko puta kbr. 345, na glavnoj cesti D-102

Jurandvor 

 • Ispred kbr. 13a, „Korudalj“, na glavnoj cesti D-102,
 • Preko puta kbr. 23, na glavnoj cesti D-102.

Spremnici na navedenim lokacijama će se ukloniti za tjedan dana odnosno u subotu 11.07.2020.

Ukopani kontejneri Baška

Tags: 
Ukopani kontejneri, Baška